Warning: file_put_contents(/data/httpd/expertniporadenstvi.cz/www/data-img/Analytics/min.txt): Failed to open stream: Permission denied in /data/httpd/expertniporadenstvi.cz/www/startup.php on line 164
Expertní poradenství pro podnikatele
počkejte prosím, zpracovávám data
EU Technologické centrum
EU Technologické centrum

Co mohu účastí v programu získat?

Předmětem podpory je poskytování expertního poradenství, realizovaného prostřednictvím konzultantů TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové z.ú. Poradenství je poskytováno v osmi oblastech, které jsou uvedeny níže. Vlastní poradenství je poskytováno ve 40 hodinových blocích, přičemž každý blok je možné využít jak na jednu samostatnou oblast, tak i na mix poradenských oblastí, sestavený dle vlastních potřeb a preferencí. Celková hodnota každého 40 hodinového bloku činí 59 800 Kč (bez DPH), přičemž celých 75 % (44 850 Kč) je možno financovat využitím dotačního titulu programu „Poskytování expertních služeb pro MSP“. Jedna firma má možnost pro své potřeby čerpat až čtyři poradenské bloky, maximální výše podpory tak činí 179 400 Kč.

Mezi hlavní výhody programu přitom patří zejména jednoduchost podání žádosti, rychlost administrace, účinnost řešení konkrétního zadání a minimální administrativa spojená s žádostí i s celým projektem.

V jakých oblastech je poradenství poskytováno?

Strategické řízení a management inovací

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Zhodnocení strategických procesů
 • Zhodnocení systému strategického řízení
 • Asistenci při tvorbě strategie
 • Oponenturu strategie
 • Definice kritických faktorů úspěchu
 • SWOT analýza (silné stránky, limity, příležitosti, hrozby)
 • Formulace strategie počínaje vizí a posláním
 • Definici strategických a taktických cílů, nástrojů, indikátorů a měření výsledků
Ing. Ondřej Zezulák

Ing. Ondřej Zezulák

Ing. Ondřej Zezulák je v současné době ředitelem TC HK z.ú., před svým působením v této organizaci pracoval 10 let jako řídící společník v softwarové společnosti, zabývající se zakázkovým vývojem informačních systémů a CRM řešení pro menší až střední podniky. Kromě provozního řízení zde bylo jeho úkolem i zpracování analýz uživatelských požadavků, které reflektovaly jak aktuální provozní nastavení společností, tak se zaměřovaly i na budoucí vývoj a řízení souvisejících změn. V řadě případů se tak přímo či nepřímo podílel na tvorbě firemních strategií, které právě v podobě analýz uživatelských požadavků na informační systémy vytvářely podmínky pro technická zadání, vlastní vývoj softwaru i následnou implementaci.

Ochrana a využití práv duševního vlastnictví

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Příprava strategie zajišťující ochranu know-how a obchodních tajemství.
 • Poradenství při výběru vhodné ochranné známky a klasifikace tříd
 • Poradenství související s převody práv duševního vlastnictví
 • Příprava strategie ochrany průmyslového vlastnictví
 • Nezpůsobilé výdaje: rešerše
JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta

JUDr. Jan Bárta je advokát a partner advokátní kanceláře zaměřující se primárně na právo moderních technologií, zejména na IT právo, právo a ochranu duševního vlastnictví či GDPR. Ve své praxi se věnuje poradenství korporátní klientele či privátním investorům, a to se zaměřením na smlouvy a strategické poradenství.

Komercializace výsledků výzkumu

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Analýza připravenosti společnosti na vstup strategického investora
 • Analýza dopadů investice
 • Poradenství v definici cílů strategické investice
Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.

Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D.

Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře informačních technologií na Univerzitě Hradec Králové, kde učí české i zahraniční studenty. Zaměřuje se na oblast znalostního managementu, podpory rozhodování a transferu technologií a znalostí. V odborných časopisech a sbornících konferencí publikovala články zoblastí, kterým se věnuje. Podílí se na projektech specifického výzkumu, na evropských projektech a na projektech Grantové agentury České republiky. Dále spolupracuje s praxí v různých aktivitách zahrnujících pořádání zvaných přednášek, kurzů, školení nebo při realizaci inovačních voucherů a dalších společných projektů. V roce 2012 prošla certifikací Technology Transfer Manager Junior a Senior.

Přístup ke kapitálu

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Přístup ke kapitálu
 • Poradenství v typech financování (půjčka, dotace, investice)
 • Poradenství v typech financování (půjčka, dotace, investice)
Ing. Zdeněk Hušek

Ing. Zdeněk Hušek

Ing. Zdeněk Hušek působí primárně jako mentor, investor a projektový manažer u inovativních projektů. Aktuálně na projektech „zařízení pro výrobu nanovláken a nanočástic“ (DBH Technologies), „datamining v medicíně“ (Alma Diagnostics). Je také mentorem startupů v programu Czechstarter agentury Czechinvest.

Věnuje se komplexnímu řízení všech fází vývoje od „proof of concept“, vyhledávání pilotních zákazníků, zapracování zpětné vazby do vývoje až po zavádění na trh. Má zkušenosti se strukturováním finančních prostředků od ekvity kapitálu, přes různé typy měkkých úvěrů, grantů. Je hodnotitelem finančních grantů Technologické agentury ČR a mezinárodních programů Horizon 2020.

Sekundárně se věnuje systémovému rozvoji inovačního ekosystému. Aktuálně vede pro Ústecký Kraj odbornou část mezinárodního projektu ECOS4IN zaměřeného na rozvoj středoevropského ekosystému pro Průmysl 4.0. Zde se věnuje mimo jiné nových nástrojům financování (digitalizační vouchery, proof of concept fondy).

Validace podnikatelského modelu

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Analýza business modelu nebo business case.
 • Validace postupů při stanovení portfolia nabízených produktů či služeb
 • Validace postupů souvisejících s průzkumem trhu a konkurence
 • Validace marketingové strategie
 • Validace struktury financování včetně finančního plánu a finanční analýzy, možnosti oslovení investorů...
Mgr. Jiří Štěpán

Mgr. Jiří Štěpán

Mgr. Jiří Štěpán pracuje jako konzultant pro TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú. a zároveň jako mentor pro Agenturu pro podporu podnikání CzechInvest, Laboratoř Nadace Vodafone a mnohé další. Ve světě startupů a podnikání se s lehkostí jemu vlastní pohybuje už 10 let. V minulosti se také pohyboval vprostředí Microsoft Innovation Center, osvojil si metody Lean Startup Machine. Absolvoval kurzy jako Microsot Innovation Cycle, Google Desing Thinking a v neposlední řadě je držitelem certifikátu „Coaching for solutions approved by Coaching Federation“. Své znalosti předává jako lektor kurzů (např. Univerzity Hradec Králové) také začínajícím podnikatelům.

Obchodní a marketingové strategie

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Analýza stávající obchodní a marketingové strategie
 • Detailní popis a definice cílového trhu a zákazníka
 • Definování možných změn obchodní a marketingové strategie
 • Analýza obchodních aktivit firmy
 • Poradenství při zvyšování prodejní efektivity včetně konkrétních scénářů
 • Formulace strategie uvedení produktu nebo služby na trh
 • Poradenství spojené s digitální transformací a automatizací obchodně marketingového procesu spolupráce se zákazníkem (CRM, mailing…)
 • Využívání nových technologií v oblasti prodeje a marketingu (AR, VR…)
 • Poradenství v oblasti prodeje na internetu
 • Nezpůsobilé výdaje: marketingové a PR studie
Mgr. Lucie Felcmanová

Mgr. Lucie Felcmanová

Mgr. Lucie Felcmanová působí jako PR a marketingová konzultantka v TECHNOLOGICKÉM CENTRU Hradec Králové.
Kromě zajištění komplexního marketingu pro TC HK poskytuje také poradenství startupům v oblasti obsahového marketingu se zaměřením na komunikaci na sociálních sítích, webu, v newsletteru apod. Pomáhá s nastavením firemní komunikace na jednotlivých komunikařních kanálech a se startupy a firmami řeší i konkrétní problémy v oblasti propagace.

Pravidelně se účastní hodnoticích komisí podnikatelských kurzů pro studenty SŠ a VŠ. Vedle marketingových konzultací se dlouhodobě specializuje na copywriting a korektury FYI.cz, tvorbu marketingových a propagačních materiálů a správu obsahu na webu a sociálních sítích.

Poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Hodnocení znalostních procesů a projektů
 • Analýza procesů systémového inženýrství

 • Podpora rozhodování pomocí modelů a simulací
 • Analýza využívání informačních technologií
prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA

prof. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA

Profesor Vladimír Bureš v roce 2009 úspěšně obhájil habilitační práci v oboru Systémové inženýrství a informatika s prací Multidisciplinarita znalostního managementu z pohledu systémového inženýrství. Během dalších let byl členem několik mezinárodních a národních výzkumných projektů zaměřených na vybrané problémy inteligentních prostředí, znalostního managementu nebo aplikované informatiky. Během své dosavadní akademické kariéry publikoval několik desítek původních prací. Ty byly vytvořené také ve spolupráci s Univerzitou obrany, na které působil čtyři roky na částečný úvazek jako výzkumník a Vysokou školou managementu v Bratislavě, kde několik let pracoval na pozici docenta. Během posledních let spolupracoval v rámci výzkumu na zakázku s několika společnostmi a institucemi jako jsou ELLA-CS, GiST s.r.o., CzechInvest, Hospodářská komora nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni. V současné době je prof. Bureš vedoucím Katedry informačních technologií a členem několika odborných organizace jako International Council on Systems Engineering nebo System Dynamics Society. Ve všech oblastech odborného zájmu, kterými jsou systémové inženýrství, teorie systémů, modelování a simulace, znalostní management, podniková informatika nebo inteligentní prostředí, je jeho aktivita orientována na základní, popř. aplikovaný výzkum.

Navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce

Na co můžete využít poskytnutou podporu?

 • Definice klíčových potenciálů
 • Zpracování plánu výzkumné spolupráce
 • Poradenství v oblastech financování výzkumu
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

Docentka RNDr. Petra Poulová, Ph.D. působí od roku 2002 jako proděkanka pro rozvoj a zahraniční vztahy na Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu. Od roku 2013 je členkou Vědecké rady Univerzity Hradec Králové. V minulosti se účastnila mnoho vzdělávacích stáží na prestižních zahraničních univerzitách v rámci krátkodobých i dlouhodobých stáží. Je autorkou více než 120 odborných publikací indexovaných v Scopus a Web of Science. Má rozsáhlé zkušenosti s realizací mezinárodních, ale i národních vědeckých projektů. Byla řešitelkou a členkou týmu v národních projektech GAČR, TAČR, ale také v mezinárodních (SOCRATES/MINERVA, eLearning, TEMPUS).

Jak se mohu přihlásit?

Vyplňte registrační formulář na konci stránky. Obratem po registraci Vám budou zaslány veškeré informace a formuláře pro zpracování žádosti. Zároveň Vás bude kontaktovat i některý z našich kolegů, který Vám odpoví i všechny Vaše dotazy.


Vyplněnou žádost, vč. všech požadovaných příloh doručte na adresu TCHK, případně vše podepsané elektronickým podpisem zašlete na náš email poradenstvi@tchk.cz.


My na základě Vašich požadavků sestavíme poradenský tým, který s Vámi uskuteční bezplatnou konzultaci (max. 5 hodin), jejímž obsahem bude posouzení vhodnosti žadatele pro poskytnutí služby, podrobná specifikace obsahu, rozsahu a výstupů požadované služby, příp. mix témat, kterým bychom se měli věnovat.


Výstupem konzultace bude námi zpracovaná Nabídka zvýhodněné expertní služby, která bude specifikovat expertní tým, rozsah služby v předpokládané struktuře, dotaci služby, očekávané výstupy a rozpočet s vyčíslením výše podpory a Vašeho spolufinancování.


Veškeré zpracované podklady budou předloženy hodnoticí komisi TC HK, která rozhodne o poskytnutí podpory Vaší organizaci.

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú. , která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny