Warning: file_put_contents(/data/httpd/expertniporadenstvi.cz/www/data-img/Analytics/min.txt): Failed to open stream: Permission denied in /data/httpd/expertniporadenstvi.cz/www/startup.php on line 164
Expertní poradenství pro podnikatele
počkejte prosím, zpracovávám data
EU Technologické centrum
EU Technologické centrum

O projektu

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_362/0025657

Žadatel projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.

Poskytovatel podpory:

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Program podpory:

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020,
Služby infrastruktury

Doba realizace projektu:

1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

Eu ministerstvo

Program „Poskytování expertních služeb pro MSP" (dále jen program) podporuje formou poskytování zvýhodněných expertních poradenských služeb malé a střední podniky a OSVČ (dále příjemci podpory) se sídlem nebo provozovnou v území vymezeném ITI Hradecko-pardubickou aglomerací
(více info zde).


Cílem programu je zintenzivnit inovační aktivity podniků při zavádění strategických změn, optimalizaci firemních procesů a jejich postupné digitalizaci.


Výstupy / výsledky poskytnutých služeb poslouží příjemci podpory k vyřešení konkrétní potřeby dalšího rozvoje jeho podnikatelských aktivit, přičemž příjemce není z různých důvodů (např. nedostatek odborných znalostí a dovedností, nedostatečné vybavení, nedostatečné zkušenosti potřebné pro nové obchodní směřování) schopen tuto potřebu vyřešit samostatně, s využitím vlastních kapacit.

Podporované aktivity

 • Strategické řízení a management inovací
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví
 • Komercializace výsledků výzkumu
 • Přístup ke kapitálu
 • Validace podnikatelského modelu
 • Obchodní a marketingové strategie
 • Poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů
 • Navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce

Kdo za tím stojí?

Realizátorem programu financovaného z EU: Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Služby infrastruktury je TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú., organizace založená městem Hradec Králové.

Jaké jsou hlavní výhody programu?

 • Jednoduchost podání žádosti
 • Rychlost administrace
 • Účinnost řešení konkrétního zadání
 • Rozvoj mezioborové spolupráce na území Královéhradeckého a Pardubického kraje
 • Zlepšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu

V jaké hodnotě mohu služby získat?

Míra podpory je poskytována v maximální výši 75 % z celkových uznatelných výdajů na poskytnuté expertní služby a podpora může dosáhnout výše 44 850 Kč – 179 400 Kč.

V jakých krocích probíhá poskytnutí podpory předloženému projektu?

1. FÁZE

Vyplnění registračního formuláře žádosti zveřejněné v termínu zahájení příjmu žádostí. Obratem po registraci Vám budou zaslány veškeré informace a formuláře pro zpracování žádosti:
a) Formulář žádosti
b) Čestné prohlášení

 • Vyplněnou finální verzi žádosti, vč. všech požadovaných příloh vytiskněte a doručte podepsaný originál žádosti s přiloženým podepsaným originálem čestného prohlášení na adresu TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú., Piletická 486/19 – letiště, 503 41 Hradec Králové. Na obálce bude uveden název odesílatele a heslo "Poskytování expertních služeb pro MSP ". Při osobním doručení sledujte, prosím, aktuální otevírací hodiny recepce TC HK.
 • Disponujete-li elektronickým podpisem, elektronicky podepsané oba dokumenty zašlete na náš email poradenství@tchk.cz.
 • Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat jménem žadatele (v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním rejstříku). V případě, že bude podepsána osobou, která za žadatele jedná v zastoupení, musí tato skutečnost ze žádosti vyplývat (např. bude u podpisu této osoby připsáno „v zastoupení na základě plné moci") a žadatel je povinen dále k žádosti o podporu doložit plnou moc v originále nebo úředně ověřenou kopii.
 • Rozhodující je datum doručení elektronické verze žádosti.

2. FÁZE

Poskytovatel podpory nominuje poradenský tým, který uskutečnění bezplatnou konzultaci s pověřenými zástupci žadatele (maximální doba trvání 5 hod), jejímž obsahem bude posouzení vhodnosti žadatele pro poskytnutí služby, podrobná specifikace obsahu, rozsahu a výstupů požadované expertní služby. Výstupem konzultace bude zpracovaná konkrétní Nabídka zvýhodněné expertní služby, která bude specifikovat expertní tým, rozsah služby v předpokládané struktuře, hodinovou dotaci služby, očekávané výstupy a rozpočet poskytované služby včetně stanovení výše podpory.

Podepsané dokumenty Formulář žádosti a Nabídka zvýhodněné služby tvoří nedílnou součást žádosti a takto mohou postoupit do fáze hodnocení.

Plné znění programu

Provozovatelem webu je společnost TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú. , která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Odmítnout všechny
Přijmout všechny